adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság hírleveleire feliratkozók személyes adatainak kezeléséről

 

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre feliratkozáskor megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

 

 1. Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73., levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 17.; e-mail: adatvedelem@cafefrei.hu – „Adatkezelő”)

 

 1. Kapcsolattartó, akit adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet: (cím: 1134 Budapest, Váci út 17.; e-mail: adatvedelem@cafefrei.hu).

 

 1. Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pont, az érintett hozzájárulása.

 

 1. A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

 

(vii)   Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 

 1. Kiegészítő tájékoztatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikk (2) bekezdése alapján

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi. A visszavonást követően a hozzájáruló nyilatkozatokat két évig archiválja a visszavonást megelőzően küldött hírlevelek jogszerűségének igazolásául, ezt követően véglegesen, helyreállíthatatlanul törli.

 

 1. Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

 

 1. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszáma: +36/1-391-1400

 

 1. A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő az adatkezelés során az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat az iratátadással összefüggésben.

 

 1. Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az érintettre, avagy az érintettre nézve joghatással járna.

 

 

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

 

 • az érintett neve

 • az érintett e-mail címe

 • a hozzájárulás/feliratkozás időpontja, leiratkozás dátuma

 • az érintett aláírása (ha azadatfelvétel papír alapon történt)