A „Nyerj egy utat New Yorkba Frei Tamással” elnevezésű promóciós játék

Játékszabályzata

 

1.

A PROMÓCIÓS JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK ELNEVEZÉSE

1.1 Szervező: a Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73., cégjegyzékszáma: 12-09-008480, adószáma: 24334707-2-12) – a továbbiakban: „Szervező”.

 

1.2 A promóciós Játék elnevezése: „Nyerj egy utat New Yorkba Frei Tamással” – a továbbiakban: „Játék”.

2.

A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK, A RÉSZVÉTEL MÓDJA

2.1 A Játékban kizárólag Frei Tamás: Bábel című könyvének (a továbbiakban: „Könyv”) a Café Frei kávéház láncolat Játékban részt vevő üzleteiben történő megvásárlásával lehet részt venni. A Libri könyvesboltokban lévő Café Frei kávéházak nem vesznek részt a Játékban.

 

2.2 A Játékban történő részvételhez 2020. január 20-ig a jatek@cafefrei.hu email címre meg kell küldeni a Café Frei kávéház láncolat fenti üzleteiben megvásárolt „Könyv” vásárlást igazoló nyugtájának alábbi adatait (együttesen: „Nyugta Adatok”) valamint a beküldő alábbi személyes adatait:

 

 • a nyugta 5 (öt) karakterből álló NAV ellenőrző kódját, és

 • a vásárlás dátumát, valamint

 • a nyugtát kiállító cég nevét, és

 • a beküldő nevét (teljes, személyi okmányokban szereplő nevét) és

 • lakhelyét (a személyi okmányokban szereplő lakhelyét).

 

A Libri könyvesboltokban lévő Café Frei kávéházak nem vesznek részt a Játékban.

 

A Szervező nem vizsgálja, hogy a Nyugta Adatokat beküldő Játékos, illetve az eredeti Nyugtát bemutató Nyertes azonos-e a Könyv vásárlójával.

3.

A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

3.1 A Játékben részt vesznek mindazon 18. életévüket betöltött személyek, akik a Játékban részt vevő bármely Café Frei kávézóban Könyvet vásárolnak és 1.) a Könyv nyugtájának 5 karakterből álló NAV ellenőrző kódját, valamint 2.) a nyugtát kiállító cég nevét és 3.) a vásárlás dátumát („Nyugta Adatok”) valamint a 4.) a Játékos nevét és 5.) lakhelyét 2020. január 20. napján 24:00:00 óráig emailben megküldik a jatek@cafefrei.hu email címre (a továbbiakban: „Játékos”). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a Játékban való részvételhez.

 

A Játékban kizárólag azon magánszemélyek vesznek részt, akik a Játékban részt vevő Café Frei kávéházakban vásárolt Könyv Nyugta Adatait, valamint nevüket és lakcímüket 2020. január 20. napján 24:00 óráig megküldik jatek@cafefrei.hu email címre.

 

A fentitől (jatek@cafefrei.hu) különböző, bármely más email címre megküldött Nyugta Adatok nem vesznek részt a Játékban, abban az esetben sem, ha a Szervező által ténylegesen használt bármely email címre kerülnek megküldésre.

 

3.2 Egy Könyv vásárlásával kizárólag egy magánszemély Játékos jogosult részt venni a Játékban. A Játékban kizárólag az a magánszemély vesz részt, akinek az adatai a fenti (a Nyugta Adatokat tartalmazó, a jatek@cafefrei.hu email címre megküldött) emailben szerepelnek. Amennyiben a Nyugta Adatokat tartalmazó emailben több magánszemély kerül Játékosként megjelölésre, úgy a Szervező kizárólag az elsőként megjelölt azonosítható személyt tekinti Játékosnak, és kizárólag ez a személy vesz részt a Játékban.

 

Amennyiben a Nyugta Adatok a promóció időtartama alatt megküldésre kerülnek, azonban

 

 • a Játékos neve és/vagy lakcíme nem, vagy nyilvánvalóan tévesen kerül megjelölésre, vagy

 • a Nyugta Adatok részben vagy egészben tévesek,

 

úgy a Szervező a Játékost a Játékból kizárja.  

 

3.3 A Játékból ki vannak zárva:

 

 • a Szervező és a Szervező azon franchise partnerei, amelyek a Könyv értékesítésében részt vesznek, valamint mindezek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • a Játék lebonyolítását végző cég, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • az Utazást szervező utazási iroda vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából;

 • akik téves vagy valótlan Nyugta Adatot vagy személyes adatot szolgáltatnak

 • akik nem a megjelölt email címre (jatek@cafefrei.hu) küldik meg a Nyugta Adatokat és a személyes adataikat.

 

3.4 A Szervező a Játékosokkal elsődlegesen email (elektronikus) levél útján kommunikál, és azt az e-mail címet használja kapcsolattartásra, amelyről a Nyugta Adatok a jatek@cafefrei.hu email címre megküldésre kerültek. A Szervező jogosult a Játékos lakcímére megküldött postai levél útján is kapcsolatba lépni a Játékossal, továbbá jogosult a Játékost az általa megadott telefonszámon is megkeresni.

 

3.5 A Játékosok a Nyugta Adatok megküldésekor az e-mailben a teljes személyi okmányokban szereplő nevüket és a személyes okmányaikban szereplő lakhelyüket kötelesek megadni.  Egy nyugtával kizárólag egy személy vehet részt a játékban, egy nyugta adatait kizárólag egy alkalommal lehetséges beküldeni. Egy nyugta adatainak többszöri beküldése esetén a Szervező kizárólag a legelsőként beküldött email tartalmát és adatait veszi figyelembe, azonos Nyugta Adatok ismételt megküldése esetén a további beküldők kizárásra kerülnek a Játékból, illetve amennyiben ugyanaz a személy  ismételten megküldi ugyanazon a Nyugta Adatait, úgy kizárólag az elsőként beküldött adatok vesznek részt a Játékban.

 

3.6 A Játékban való részvételhez a megvásárolt Könyv Nyugta Adatainak és a Játékos személyes adatainak e-mailben történő beküldésén kívül beküldésén kívül sem további befizetés, sem további vásárlás, (így sem sorsjegy, sem nyereményszelvény megvásárlása stb.) nem szükséges.

 

3.7 Az eredeti Nyugtát meg kell őrizni, mert a Nyertes a Nyereményre való jogosultságát ezzel köteles igazolni. A Szervező kizárja a felelősségét a Nyugta elvesztése, illetve a Játékos által használt e-mail címet ért külső támadások esetére.

 

3.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot megsértő Játékosokat (ideértve különösen az esetleges csalást megkísérlő agy elkövető Játékosokat) a  Játékból egyoldalú döntésével kizárja.

4.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. november 15. napjától 2020. január 20. napján 24:00:00 óráig tart. A Café Frei kávéház láncolatban megvásárolt Könyvek nyugtáján szereplő Nyugta Adatokat (NAV ellenőrző kód, a nyugtát kiállító cég neve és a vásárlás dátuma) valamint nevüket és lakhelyüket a fenti időtartam alatt a jatek@cafefrei.hu email címre beküldő magánszemélyek („Játékosok”) vesznek részt a Játékban.

 

A Játékban kizárólag azok a magánszemélyek (Játékosok) vesznek részt, akiknek a fenti tartalmú email üzenete 2020. január 20. napján 24:00:00 óráig a jatek@cafefrei.hu e-mail címre beérkezik, és akik helyes Nyugta Adatokat tartalmazó e-mailben Játékosként helyes és valós adatokkal megjelölésre kerülnek.

5.

NYEREMÉNYEK

5.1 A Játék nyereménye (a továbbiakban: „Nyeremény”) 2020. március 5. és 2020. március 9. között egy 5 (öt) napos, 4 (négy) éjszakás utazás New Yorkba, melynek két napján a Nyertesek Frei Tamás idegenvezetésével tekinthetnek meg New York-i nevezetességeket (a továbbiakban: „Utazás”).

 

A Nyeremény Utazás tartalmaz egy 4 éjszakás, 5 napos New York-i tartózkodást egy 4 csillagos kategóriájú szállodában reggelivel, és a repülőút teljes költségét turista járaton.

 

Az Utazás nem tartalmazza a vízum és útiokmány költségeit, a reggelin kívüli ellátását, reptéri transzfert, a biztosítás költségeit, valamint a fentieken kívül semmilyen egyéb költséget. 

 

Az USÁ-ba történő beutazáshoz szükséges vízumról, valamint érvényes útiokmányról a Játékos maga köteles gondoskodni.  

 

A Játékban mindösszesen 3 (három) darab Nyeremény kerül kisorsolásra. A Nyeremény a jelen Szabályzatban rögzített feltételekkel átruházható.

 

5.2 A Nyertesek 2020. január 21. napján 10:00 órakor kerülnek kisorsolásra.

 

A Szervező egy alkalommal emailben értesíti a Nyerteseket arra az email címre küldött elektronikus levélben, amelyről a Játékos a Játékban részvételhez szükséges adatokat a jatek@cafefrei.hu email címre megküldte.

 

Amennyiben a Nyertes az emailben megküldött értesítés megküldésétől számított 1 (egy) napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, vagy az 5.4 pontban foglaltaknak nem tesz eleget az ott meghatározott időponton belül, úgy a Szervező postai úton értesíti a Nyertest a megadott lakcímére küldött levélben.

 

Amennyiben a Nyertes (i) a postai levél megküldését követő 5 (öt) napon belül sem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot vagy (ii) a Nyertes a postai úton megküldött levelet nem veszi át, illetve (iii) a levél a Nyertes részére bármely okból nem kézbesíthető, vagy (iv) a Nyertes az 5.4 pontban foglaltaknak nem tesz eleget az ott meghatározott időtartamon belül, úgy a Nyertes elveszti a Nyereményhez való jogát és helyébe az első Pótnyertes lép.

 

5.3.1 A Nyeremény Utazást a Szervező 2020. március 5. és 2020. március 9. között időszakban biztosítja, azzal, hogy a Szervező jogosult az Utazás időpontját módosítani. A Nyeremény abban az esetben is biztosított, amennyiben Frei Tamás betegség, vagy más elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni az idegenvezetésen, és ebből eredően a Nyertes semmilyen igényt vagy követelést nem támaszthat.

 

A Szervezőt nem terheli felelősség a légijáratok késéséből, törléséből, sem egyéb olyan jellegű eseményből eredően, amely a Szervezőnek fel nem róható, ideértve a vis maior eseményeket is (pld. sztrájk, szélsőséges időjárási körülmények stb.) 

 

5.3.2 A Nyertes köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szervezőt, ha bármely okból nem tud részt venni az Utazáson.

 

Amennyiben a Nyertes bármely okból nem vesz részt a Nyeremény Utazáson, úgy abból eredően semminemű igényt vagy követelést nem támaszthat, így nem kérheti a Nyeremény pénzbeli értékét, sem más időpontban történő utazást.

 

5.3.3. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt más személyre kívánja átruházni, úgy azt köteles legkésőbb 2020. január 31. napjáig jelezni a Szervezőnek és az átruházó nyilatkozatot írásban megtenni. A Nyeremény átruházására a Szervező által megküldött átruházási nyilatkozat mindkét Fél (az átruházó Nyertes és a Nyereményt átvevő személy) általi két tanú előtti aláírásával kerület sor.

 

5.4 A Nyertes az e-mailben történő értesítés megküldésétől számított 3 (három) munkanapon belül, de legkésőbb 2020. január 30. napjáig a Szervezővel egyeztetett időpontban személyesen bemutatja a nyugtát a Szervező 1134 Budapest, Váci út 17. szám alatti (V17 Irodaházban lévő) fióktelepén, valamint megküldi a repülőjegy és szálloda foglaláshoz szükséges adatait a Szervező részére, és a Nyugta személyes bemutatásakor a személyes okmányok bemutatásával a személyes adatait igazolja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott téves vagy hiányos adatokból eredő károkért, valamint azért, ha a Nyertes a szükséges és megfelelő útiokmányok, vagy tartózkodási vízum hiányában nem tudja igénybe venni a Nyeremény Utazást.

 

5.5 A Nyeremény sem pénzre, sem más termékre át nem váltható.

6.

SORSOLÁS

6.1 A mindösszesen 3 (három) Nyertes számítógépes sorsolás útján, randomszámgenerátorral a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően kerül meghatározásra (kisorsolásra), a Játék időtartama alatt e-mailben helyes adatokat megküldött Játékosok közül. A sorsolás időpontja: 2020. január 21. napján délelőtt 10:00 óra, helyszíne: a Szervező 1134 Budapest, Váci út 17. szám alatti (V17 Irodaházban lévő) fióktelepe. A sorsolás nem nyilvános.

 

Elsőként a három Nyertes kerül kisorsolásra, majd a három pótnyertes („Pótnyertes”) kerül kisorsolásra.

 

6.2 A Pótnyertes abban az esetben lép a Nyertes helyébe, ha a Nyertes nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek, vagy a Nyereményre való jogosultságát elveszítette.

 

Fentiek alapján Pótnyertes különösen akkor válik a Nyeremény jogosultjává, ha a

 • Nyertes a Nyereményre való jogosultságát nem tudja igazolni (tehát a személyazonosító okmányát vagy nyugtát nem mutatja be, vagy annak adatai nem egyeznek meg a beküldött adatokkal); vagy

 • ha a Nyertes a Nyereményt nem veszi át a jelen Szabályzatban megadott határidőn belül, vagy az átvett Nyereményt nem veszi igénybe a jelen Szabályzatban megadott határidőn belül; vagy,

 • ha a Nyertes a Játékból kizárt személy és ez a sorsolást követően bizonyosodik be;

 • ha a Nyertes az Utazáson bármely okból nem tud részt venni, és másra sem ruházza át a Nyereményt, valamint a rendelkezésre álló időben a Szervezőnek módjában áll a Pótnyertest értesíteni és az utas személyét módosítani.

 

A Pótnyertes értesítésének módja, valamint a Nyereményre való jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Nyertes értesítésével és jogosultsági feltételeivel, azzal, hogy (i) a Pótnyertest a Szervező jogosult az email megküldésével egyidejűleg postai úton is értesíteni a nyereményről és (ii) az eredeti Nyugta bemutatásának és a személyazonosság igazolásának határideje: 2020. február 6.

 

Ha a Pótnyertes (a) nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek (ideértve azt is, ha nem elérhető, különösen, ha az e-mail üzenetre illetve a postai levélküldeményre a fentiekben meghatározott határidőkön belül nem válaszol), vagy (b) az 5.4 pontban foglaltaknak az ott rögzített határidőn belül nem tesz eleget, azzal, hogy a Pótnyertes tekintetében a Nyugta bemutatásának végső határideje: 2020. február 6. illetve (c) a Nyeremény igénybevétele a Pótnyertes érdekkörébe tartozó okból meghiúsul, (ideértve, ha bármely okból nem tud részt venni az Utazáson) vagy a (d) Pótnyertes hitelt érdemlően nem igazolja a Nyereményre való jogosultságát, illetve személyazonosságát, továbbá (e) ha a Játékból kizárásra kerül, abban az esetben – a soron következő Pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá, illetve amennyiben több, illetve soron következő Pótnyertes nincs – úgy a Nyeremény nem kerül kiosztásra.

 

A Nyertes kiesése esetén a kieső Nyertes Nyereményét a Szervező sorsolás során kihúzott első Pótnyertesnek adja át olyan módon, hogy a Nyertesek fentiek szerinti kiesése esetén a Pótnyertesek sorsolás szerinti sorrendje az irányadó: tehát elsőként az elsőnek kihúzott Pótnyertes válik a Nyereményre a jogosulttá; az első Pótnyertes, vagy további Nyertes kiesése esetén a sorban következő Pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá.

 

A Pótnyertesek sorrendiségét tehát a kisorsolásuk sorrendje határozza meg.

7.

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYERTES KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 A Nyertesek értesítse: A Nyerteseket a Szervező arra az e-mail címre megküldött elektronikus levél (email) útján értesíti, amelyről a Nyugta Adatok a Szervezőnek beküldésre kerültek.

 

Az 5.4 pont rendelkezései szerint a Szervező jogosult a Nyertessel felvenni a kapcsolatot az általa megadott telefonszámon, valamint postai úton a lakhelyére, illetve értesítési címére megküldött levél útján.

 

7.2 A Nyeremény átvételére a Nyertes kizárólag akkor jogosult, ha 1.) bemutatja a Nyertes Nyugta Adatokat tartalmazó Nyugtát, és 2.) személyes okmányokkal igazolja a személyazonosságát, vagyis azt, hogy azonos a Nyugta Adatokat beküldő Játékossal. Amennyiben a Nyeremény átruházásra kerül, úgy a Nyertes helyébe lépő személyt is terhelik – a Nyugta bemutatás kivételével – a Nyertes kötelezettségei.

 

7.3 A Nyertes jelentkezésekor a Szervező a Nyertes személyazonosságát ellenőrizni jogosult, melyet a Nyertes személyi igazolványa – vagy más erre alkalmas okmánya (gépjármű vezetői jogosítvány, útlevél) és lakcímkártyája bemutatásával köteles igazolni a Szervező munkatársának. Amennyiben a Nyertes ennek nem, vagy nem határidőben tesz eleget, úgy a Nyereményből kizárásra kerül. A Játékos által az e-mailben megadott személyes adatoknak, és a Nyertes személyes okmányaiban szereplő adatoknak egyezniük kell, amennyiben az adatok nem egyeznek, úgy a Szervező a Nyeremény átadását megtagadhatja.

 

7.4 A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény igénybevétele érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény Utazás lehetőségét a jelen Szabályzatban foglalt időtartamban tudja biztosítani, annak időtartama nem módosítható, így annak elmulasztása a Nyertesre nézve jogvesztő. A Nyertes köteles a Szervezőt az Utazást érintő minden akadályról haladéktalanul tájékoztatni.

 

7.5 A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló Nyugták érvénytelenek. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló Nyugtákkal, valamint a Játék jelen Szabályzat pontjaiban nem szabályozott kérdéseivel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Játékban részt vevő Nyugták tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő viták tekintetében kizárja a felelősségét. Kizárólag olyan nyerést igazoló eredeti Nyugtát áll a Szervező módjában elfogadni, amely kiállításának (a Könyv megvásárlásának) időpontja a Játék időtartamára esik, és amely Nyugta beküldője Nyertesként kisorsolásra került.

 

7.6 Ha a Nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Nyertes esetén a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

7.7 Nyertes tudomásul veszi, hogy a Szervező a Nyeremény igénybevételéről (különösen Frei Tamással való találkozásáról) jogosult felvételt (fotót) készíteni és azt promóciós, marketing  és reklám célból felhasználni, különösen a Café Frei kávélapokon, a Cafe Frei weboldalon és a Cafe Frei Facebook- és Instagram oldalán keresztül terjeszteni.

 

7.8 A Nyertes az Utazás során részt vesz Frei Tamás idegenvezetésén a Szervező által megadott időpontban.

8.

ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A Nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A Nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

9.

ADATKEZELÉS

9.1 A Szervező a jelen Promóciós Játékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi előírásokról – ideértve a Játékosokat megillető jogokat is – a „Nyerj egy utat New Yorkba Frei Tamással”” promóció Adatkezelési Tájékoztatója” című dokumentumban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) ad tájékoztatást a Játékosok részére.

 

9.2 A Játék keretében végzett adatkezelés tekintetében adatkezelőként a Szervező jár el.

 

9.3 Az Adatkezelési Tájékoztató a www.cafefrei.com weboldalon a Bábel menüpont alatt érhető el.

10.

FELELŐSSÉG

10.1 A Játékost terheli a felelősség annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen személyek ne vegyenek részt a Játékban az általa vásárolt Könyv Nyugtájával. A Játékbeli részvételre vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

 

10.2 A Szervező kizárja a felelősségét a Játékos által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan, illetve a valóságnak nem megfelelően megadott adatokból eredő következményekért és károkért. Ha Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név megadás, vagy e-mail cím megváltoztatása stb.) fakadóan a Játék eredménytelen vagy az értesítés, illetve a Nyeremény átadása a hibás/téves/pontatlan/valótlan adatok miatt meghiúsul, a Szervező ezért, illetve az ebből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10.3 A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely az érdekkörébe nem tartozó módon következtek be.

 

10.4 A Játékos felel az általa a Nyugta Adatok beküldése során megadott személyes adatok helyességéért, valódiságáért és pontosságáért, valamint azért, hogy az általa megadott e-mail címen elérhető. A Szervező nem felel sem a Nyugta elvesztéséből, sem a Játékos által használt email címet ért külső támadásokból, postafiók feltöréséből eredő károkét.

 

10.5 Szervező – Szervező általi szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 

10.6 A Szervező a Nyugták tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Nyugták Nyertes általi elvesztéséből, ellopásából, megrongálódásából eredő károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

11.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1 A Játékban résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.

 

11.2 A Szervező jogosult a jelen promóciós Játék részbeni vagy egészbeni visszavonására, vagy megszüntetésére bármilyen technikai, kereskedelmi, működési vagy bármely jogszabály által meghatározott okból kifolyólag. A promóciós Játék megszüntetése esetén, a Szervező törekszik arra, hogy annak tényéről a Játékosokat előzetesen értesítse, azonban a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítésre nincs lehetőség. A Szervező a jelen Szabályzat kiegészítésének, vagy módosításának jogát fenntartja.

 

11.3 A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai az irányadóak. A Szervező által a jelen promóciós Játék során meghozott döntésekkel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatosan mindennemű jogi út kizárt.

 

11.4 A Játékban való részvétellel a Játékos, a résztvevő kifejezetten elismeri, hogy a jelen Szabályzatot teljes körűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá, ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, úgy a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

11.5 A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért a jatek@cafefrei.hu e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2019. november 1.

 

 

Café Frei Central Europe Kft.

Szervező