A „Nyerj egy utat New Yorkba Frei Tamással” elnevezésű promóciós játék

Adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást adjon a „Nyerj egy utat New Yorkba Frei Tamással” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: „Promóció” vagy „Játék”) során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és szabályokról.

 

A Promóció egyéb – nem adatkezeléshez kapcsolódó – részletes szabályait a www.cafefrei.com weboldalon a Bábel menüpont oldalon elérhető Részletes játékszabályzat tartalmazza.

1.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A Promóció keretében végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden érintett számára biztosítva legyen a személyes adatok védelme, és az érintetti jogok gyakorlása mindvégig az adatok kezelése során, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

1.2 A promóciós Játék elnevezése: „Nyerj egy utat New Yorkba Frei Tamással” – a továbbiakban: „Játék”.

 

2.

AZ ADATKEZELŐ

A Promóció szervezője és adatkezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”):

 

Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 17. (V17 Irodaház)

Cégjegyzékszáma: 12-09-008480

Adószáma: 24334707-2-12

E-mail: adatvedelem@cafefrei.hu

Honlap: www.cafefrei.com

3.

KAPCSOLAT

Adatvédelmi ügyekben az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel:

 

Cím: 1134 Budapest, Váci út 17. (V17 Irodaház)

E-mail: adatvedelem@cafefrei.hu

4.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1 Az adatkezelés a Promócióban részt vevő játékosokat (a továbbiakban: „Játékosok” vagy „Érintettek”) illetve az itt rögzített személyes adataikat érinti. A Promóció Játékszabályzata alapján a Promócióban azon személyek vesznek részt, (vagyis azok minősülnek Játékosnak / Érintettnek) akik (i)  a Café Frei kávéház láncolat promócióban részt vevő kávézóiban megvásárolják Frei Tamás: Bábel című könyvét (a továbbiakban: „Könyv”) és (ii) 2020. január 19-ig a jatek@cafefrei.hu email címre megküldik megvásárolt Könyv vásárlást igazoló nyugtájának („Nyugta”) alábbi adatait (együttesen: „Nyugta Adatok”) valamint a beküldő alábbi személyes adatait:

 

 • a nyugta 5 (öt) karakterből álló NAV ellenőrző kódját, és

 • a vásárlás dátumát, valamint

 • a nyugtát kiállító cég nevét, és

 • a beküldő nevét (teljes, személyi okmányokban szereplő nevét) és

 • lakhelyét (a személyi okmányokban szereplő lakhelyét)

4.2 Az Adatkezelő a Promócióval kapcsolatban a Játékosok az alábbi személyes adatait kezeli:

 • a) teljes név

 • b) e-mail cím

 • c) lakhely

 • d) az a tény, hogy a Játékos a Könyvet mikor és hol vásárolta

 • e) a Játékos telefonszámát - amennyiben a Játékos kapcsolattartás céljából megadja, ennek megadása azonban nem feltétele a Játékbeli részvételnek.

 

Az Érintettek fenti a) – d) alpontokban foglalt adatait az Adatkezelő a Játékos által a Játékban történő részvétel céljából beküldött eletronikus levélből, e-mailből ismeri meg és rögzíti.

 

Az Adatkezelő a Játékban részt vevő Érintettek által a megadott fenti adatokat kezeli, az adatok helyességét, pontosságát, (pld. okmányokkal való egyezőségét) az Adatkezelő ellenőrizni nem tudja.

4.3 Nyertesek adatai

4.3.1

A Játékosok közül kisorsolt nyertesek/pótnyertesek (a továbbiakban együttesen: Nyertesek”) tekintetében az Adatkezelő további személyes adatokat is bekér a Nyertesek azonosítása, a velük való kapcsolattartás és a nyeremény (New York-i utazás: repülőjegy és szállodai tartózkodás) igénybevételének biztosítása, az utazási szerződés megkötése céljából.

 

Az Adatkezelő a Nyertesek alábbi adatait kezeli:

 • személyes okmányokban (személyi igazolvány, útlevél stb.) foglalt, az utazási szerződés megkötéséhez szükséges adatok (születési hely és idő, születési név, anyja születési neve;  okmány száma) – az okmány kizárólag megtekintésre kerül, azonban nem kerül másolásra;

 • a vízumban szereplő személyes adatok;

 • a Nyertes kérésére az önköltségi áron a Nyertessel utazó más személy fenti adatai

 • a Nyertes (illetve az önköltségi áron vele utazó más személy) által önkéntesen megadott esetleges étkezési preferenciák a repülőgépen megrendelt étkezés vonatkozásában (vegán, gluténmentes stb.);

 • kontakt telefonszám;

 • a nyereményadó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatok: adóazonosító jel,

 • a Nyertes hozzájárulása esetén a Nyertesről készült kép-, és /vagy hangfelvételeket);

A nyertes Nyugta bemutatásakor az Adatkezelő munkatársa a Nyertes személyazonosságát a bemutatott okmány alapján ellenőrzi, azonban az okmányról másolatot nem készít.

 

Az Adatkezelő az utazási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat rögzíti, és azt a Nyereményt biztosító Morton’s Travel utazási irodának továbbítja.

 

Az Adatkezelő jogosult Nyertesek/Pótnyertesek fentiek szerinti adatainak emailben történő megküldését is kérni a Nyertesek/Pótnyertesek által a Játékbeli részvételhez használt email címre megküldött értesítésben. Amennyiben a Nyertes nem kívánja a személyes adatait emailben megküldeni, úgy jogosult személyesen megadni az Adatkezelő munkatársának az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 17. szám alatti (V17 Irodaház) fióktelepén.

4.3.2

A Nyertesről készült felvételeket (kép-, és /vagy hangfelvételeket) az Adatkezelő reklámcélból nyilvánosság részére elérhetővé teszi nyomtatott formában (pld. kávélapon, magaziokban stb.) illetve az interneten is (ideértve nem kizárólag a www.cafefrei.com honlapon stb.).

5.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA, A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

5.1 A Promóció a Játékos által megvásárolt Könyv vásárlásával létrejött szerződéshez kapcsolódóan az Adatkezelő által vállalt többletszolgáltatás. Fentiek alapján a Promóció céljából történő adatkezelés a szerződés teljesítése körében, az Adatkezelő által vállalt többletszolgáltatás nyújtása érdekében és céljából történik.

 

Az adatkezelés jogalapja – az 5.2 és 5.3 pontbeli adatok kivételével – a Könyv vásárlója és az Adatkezelő között létrejött szerződéshez kapcsolódó többletszolgáltatás teljesítése, azaz az Érintett és az Adatakezelő között létrejött szerződés teljesítése vagyis az Európai Parlament és a Tanács (EU) 216/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

5.2 A bérszámfejtéshez, bevallási kötelezettség teljesítéséhez, illetve a bizonylati rend jogszerűségének igazolásához szükséges adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése céljából kezeli.

 

5.3. 

A Nyertesek hozzájárulása alapján a Nyertesekről készített felvételeket (kép-, és hangfelvételeket) az Adatkezelő reklámozás céljából a Promócióról, illetve a Nyeremény utazásról szóló beszámoló céljából használja fel. A Nyertesről készült kép-, és /vagy hangfelvétel kezelésének jogalapja tehát a Nyertes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja .

 

A Nyertes a róla készült kép-, és / vagy hangfelvételek („Felvételek”) készítéséhez és felhasználásához adott hozzájárulást jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni az adatvedelem@cafefrei.hu  e-mail címre megküldött elektronikus levélben, vagy a jelen Tájékoztató 2. pontjában foglalt postai címre megküldött írásbeli nyilatkozatban.

 

A Felvételekhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a Nyertes Nyereményhez való jogát, sem a Nyertes egyéb jogait; a Felvételhez adott hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár a Nyertesre nézve.

 

A Felvételekhez adott hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, így a kinyomtatott és harmadik személyeknek átadott nyomtatott anyagokban szereplő képmásért, valamint az interneten az Adatkezelő rendelkezési körén kívül álló webes felületeken harmadik személyek által megosztott tartalmakért az Adatkezelő felelősséget vállalni nem tud.

 

5.4 Az Adatkezelő profilalkotást nem végez.

 

6.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

6.1 Az Adatkezelő a Promóció körében a Nyertesek – utazási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges – személyes adatait átadja a Nyereményutat szervező utazási irodának.

 

6.2 Az Adatkezelő a Nyertesekről készült kép- és hangfelvételeket, a Nyertesek nevét és azt az információval hogy a Játékban nyertek és részt vettek a Nyereményúton a nyilvánosság részére elérhetővé teszi.

6.3 A nyereményadó bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére teszi hozzáférhetővé.

6.4 Fentieken felül az Adatkezelő jogosult az általa – a Játék céljából – kezelt személyes adatokat más címzettek, illetve más harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat, valamint az esetleges bírósági eljárásokat. 

6.5 

Az Adatkezelő a Promóciós célú adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

HVG Press, 1037 Budapest, Montevideo utca 14.

7.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

7.1 Amennyiben az Érintett tiltakozik az adatainak a Játék céljából történő kezelése ellen, úgy a Adatkezelő a Játék céljából történő adatkezelést megszünteti, mely az Érintett Játékban való részvételének megszűnését eredményezi (azaz a Játékból kizárásra kerül, és a nyereményre való jogosultságát is elveszíti).

7.2 Az Adatkezelő a Játék céljából kezelt személyes adatokat a Játék időtartama alatt tárolja és kezeli; az Adatkezelő köteles a Játék lezárását követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Játék céljából történő adatkezelést  – a  7.3 pontban foglalt adatokat ide nem értve –  megszüntetni.

 

7.3 Az Adatkezelő a Nyertesek (idéertve Pótnyerteseket) személyes adatait az alábbi időtartamban kezeli:

7.3.1 A Nyereményúton részt nem vevő Nyertesek személyes adatait a Nyereményút időtartamáig kezeli, az alábbi 7.3.2 pontbeli kivétellel.

7.3.2 A Nyereményúton részt vevő Nyertesek adatait az alábbi célokból és időtartamban kezeli az Adatkezelő:

Az Adatkezelő a lehetséges igények elévülésig, azaz 5 (öt) évig őrzi meg az alábbi adatokat:

 

 • a Nyertesek és Pótnyertesek adatait tartalmazó, a sorsolásról két tanú előtt felvett jegyzőkönyvet;

 • A Nyeremény megfelelő teljesítését igazoló dokumentumokat (repülőjegy, szállodafoglalás stb.);

 • amennyiben a Nyeremény bármely okból nem kerül átadásra, úgy az érintett Nyertes(ek) értesítését tartalmazó kommunikációt.

 

Az Adatkezelő a Nyeremény igénybevételét követő 8 (nyolc) évig őrzi meg a bérszámfejtéshez kapcsolódó személyes adatokat, illetve mindazon adatokat, amelyek a nyereményadó bevallásának és megfizetésének, illetve az Adatkezelő által elszámolt költségek, a bizonylati rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek.

7.3.3 A Nyertesekről készített Felvételeket az Adatkezelő 3 (három) évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, amely azonban nem vonatkozik az Adatkezelő rendelkezési köre alól kikerült Felvételekre.

 

Az Adatkezelő a fenti időtartam lejártát követő 30 (harminc) napon belül megszünteti az adatkezelést.

8.

A JÁTÉKOSOK JOGAI

Az Adatkezelő a Játékosok kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és amennyiben a Játékos bármely kérelmének nem tesz eleget, úgy indokolnia kell azt.

 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Játékosok az Adatkezelőhöz intézett kéréseiket, kérdéseiket, észrevételeiket az adatvedelem@cafefrei.hu email címre, illetve a jelen Tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségekre küldhetik meg. Az Adatkezelő a Játékosok személyazonosságának ellenőrzése érdekében kérheti további hitelesítést (pl. emailes megerősítést) tehet kötelezővé, vagy kérheti a Játékos személyazonosságának egyéb módon történő igazolását a kérelem teljesítését megelőzően.

8.1 Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, zárolás, megjelölés:

A Játékosok kérelmezhetik az Adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adataik helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, és gyakorolhatják az adathordozhatósághoz fűződő jogaikat.

8.1.1 Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy a visszajelzést, tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • a) az adatkezelés céljai;

 • b) az érintett személyes adatok kategóriái;

 • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 

Kérésére az Adatkezelő az Ön – adatkezelés tárgyát képező – személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja évente egy alkalommal ingyenesen. A tárgyévben Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat elektronikus formában bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így amennyiben az Ön által kért dokumentum másolatán más személyek személyes adatai szerepelnek, úgy azokat az Adatkezelő anonimizálja, vagy más módon felismerhetetlené teszi.

8.1.2 Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.1.3 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • c) Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa a törléssel  érintett adatokat kezelő harmadik személy adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  

A fentiek nem alkalmazandók, vagyis az adatok nem kerülnek törlésre, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.1.4 Adatkezelés korlátozása: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • d) Ön a GDPR  21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak (i) az Ön hozzájárulásával, vagy (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy (iii) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy (iv) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Ön kérésére korlátozták az adatkezelést, úgy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő Önt előzetesen (8 nappal előbb) tájékoztatja.

8.1.5 Tiltakozás: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, vagyis ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; illetve ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.1.6 Adathordozhatóság: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (interoperábilis) formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:

 • a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

 • b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét, vagyis a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

A Játékosok jogosultak arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az általuk írásban megjelölt harmadik személy adatkezelő részére; azzal, hogy ebben az esetben az Adatkezelő a Játékosok személyazonosságának ellenőrzése érdekében további hitelesítést (pl. e-mailes megerősítést) tehet kötelezővé.

8.2 Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj

8.2.1 A Játékosok jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá az Adatkezelővel szemben bírósági eljárást kezdeményezni.

 

8.2.2 Az Adatkezelő elleni bírósági eljárást Ön a Balassagyarmati Törvényszéknél indíthat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Címe: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2 - 4.

Telefon: +36/35-501-204, +36/35-501-206, +36/35-501-207, +36/35-501-200

Honlap: https://balassagyarmatitorvenyszek.birosag.hu/

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez is fordulni, a pert ott is megindíthatja a Balassagyarmati Törvényszék helyett.

8.3 Tájékoztatáshoz való jog

A Játékos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Játékosnak a Promócióban kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Játékos részére szóbeli tájékoztatás is akkor adható, ha előzetesen igazolta a személyazonosságát.

 

Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.

9.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa a Játékosok magánszférájának védelmét.

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, pontosságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Nyertes az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez kizárólag ő fér hozzá.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Játékosoknak a www.cafefrei.com oldal Bábel menüpontja alatt történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.

Budapest, 2019. november 1.

Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő